KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2023

Naša šola se od drugih gimnazij ne razlikuje samo po predmetniku, metodah dela in organizaciji pouka, temveč tudi po spremljanju in ocenjevanju znanja in dela. To področje ureja šolski Pravilnik o spremljanju in ocenjevanju znanja in dela, ki ga je sprejel svet zavoda Waldorfske šole Ljubljana.

Na oceno pri posameznem predmetu ne vplivajo samo dosežki na pisnih ali ustnih preverjanjih znanja, temveč tudi dijakovo sodelovanje in kvaliteta zapisov učne snovi v zvezek. Prav tako mora za pozitivno oceno dijak opraviti vse druge obveznosti, ki so določene pri posameznem predmetu, vključno z domačimi nalogami, referati in drugim delom, ki ga določi učitelj. Učitelji se trudijo, da znanje in delo dijakov spremljajo čim bolj redno.

Ob zaključku prvega in drugega trimestra dobijo dijaki kratko poročilo o delu in dosežkih v tem obdobju. Ob zaključku šolskega leta pa dobi dijak opisno oceno, v kateri so zajeti njegovi dosežki pri delu in znanju, napredku, samostojnosti, interesih in odnosu do dela. Za zagotavljanje prehodnosti v nadaljnje izobraževanje se opisne ocene pretvori v številčne.

Program waldorfske gimnazije je zelo bogat in obsežen. Dijaki se ukvarjajo z raznovrstnimi  dejavnostmi. Tako lahko razvijejo svoje sposobnosti na različnih področjih, spoznajo svoja močna področja in razvijajo nove interese. Tak vzgojno izobraževalni proces pa zahteva čas. Zaradi obširnega programa in raznolikosti dejavnosti ter želje, da bi dijaki lahko osebnostno dozoreli in razvijali svoje študijske in poklicne interese brez prehude naglice, smo se odločili, da jim omogočimo dodatno leto izobraževanja, v katerem se lahko osredotočijo na splošno maturo in se pripravijo na njeno uspešno opravljanje.

Odločitev za dodatno leto izobraževanja pa ni obvezna. Če da dijak pobudo in pokaže interes za odgovorno in samostojno delo, se lahko odloči za opravljanje splošne mature po 4. letniku. V tem primeru imajo ti dijaki za obvezne predmete organizirano po eno uro dodatnih priprav tedensko, na maturo iz izbirnih predmetov pa se pripravljajo v obliki konzultacij.

Dosedanji maturantje naše šole so se vpisali na zelo različne študijske smeri od Filozofske fakultete, Fakultete za arhitekturo, Fakultete za veterino, Biotehnične fakultete, na Fakulteto za matematiko in fiziko, Fakulteto za kemijo, Glasbeno akademijo, Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za organizacijske vede, Pedagoško fakulteto, Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za medicino … Nekateri pa se odločijo tudi za študij v tujini.

KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2023