Vabljeni k ogledu predstavitvenega videa ob vpisu v Waldorfsko glasbeno šolo.

 

Waldorfska glasbena šola deluje po principih waldorfske pedagogike. Učenci se glasbeno udejstvujejo že več kot desetletje. Izbirajo lahko med naslednjimi inštrumenti:

 • klavir
 • violina
 • viola
 • violončelo
 • kitara
 • harmonika
 • kljunasta flavta
 • prečna flavta
 • klarinet
 • saksofon
 • trobenta
 • francoski rog

Sodelujejo tudi pri skupinskem pouku:

 • glasbena pripravnica
 • nauk o glasbi
 • solfeggio
 • otroški pevski zbor
 • mladinski pevski zbor
 • komorna igra
 • jazz combo
 • godalni orkester
 • pihalni orkester

WALDORFSKA GLASBENA ŠOLA

Univerzalno glasbeno govorico razumejo vsi rodovi in ljudstva sveta – od nekoč do danes. Na waldorfski glasbeni šoli si tako že več kot petnajst let prizadevamo, da bi glasba ne bila le učni predmet, temveč stanje duha.

Naša glasbena šola, ki je del Zavoda Waldorfska šola Ljubljana, deluje skladno s splošnimi cilji in nalogami waldorfske pedagogike in je šola z javno veljavnim programom. Mlademu človeku pomaga razvijati ljubezen do glasbe ter ustvarjalnost in prožnost v glasbenem izražanju. Na učenčevi glasbeni poti ustvarjamo pogoje, ki so v skladu z waldorfskimi načeli in razvojem otroka, tako da posamezniku omogočajo skladen telesni, duševni in duhovni razvoj s poudarkom na njegovih glasbenih potencialih.

Prednosti in posebnosti Waldorfske glasbene šole

 • Waldorfska glasbena šola deluje skladno s splošnimi cilji in nalogami waldorfske pedagogike.
 • Naši učitelji imajo stik z razredniki, tako lahko otroka še dodatno podprejo.
 • Ob vpisu ne izvajamo sprejemnih preizkusov glasbene nadarjenosti, zato se lahko v glasbeno šolo vpiše vsak, ki ga glasba veseli in zanima.
 • Skupinski predmet nauk o glasbi (NOG) otroci obiskujejo skupaj s sošolci iz istega razreda, ki se med seboj dobro poznajo.
 • Pouk poteka v domačem/znanem okolju v prostorih waldorfske osnovne šole, kar otrokom ter njihovim staršem in skrbnikom prihrani veliko časa.
 • Otroci imajo veliko prednost, da se prek glasbe še bolj povežejo znotraj svojega razreda. Ob skupnem muziciranju s svojimi vrstniki in prijatelji se med njimi spletajo še trdnejše vezi.
 • Učenci odkrivajo, raziskujejo in ustvarjajo svoje glasbene vsebine, ki jih predstavijo na igrah in nastopih v osnovni in glasbeni šoli.
 • Učencem in njihovim staršem ob podpori ravnateljice Waldorfske glasbene šole in vodstva glasbene produkcije Simfoničnega orkestra RTV Slovenija občasno omogočamo poslušanje generalk Simfoničnega orkestra .

Kdo lahko obiskuje Waldorfsko glasbeno šolo?

Waldorfsko glasbeno šolo lahko obiskuje vsak učenec, ki je zaključil drugi razred waldorfske osnovne šole in želi obiskovati glasbeno šolo. Naša posebnost je, da se v svet glasbe lahko vključi brez preizkusa glasbene nadarjenosti.

Ob zavedanju, da ima glasbena umetnost pomembno vlogo v razvoju vsakega mladega človeka in pomembno vpliva na njegov vsestranski razvoj, se v glasbeno šolo lahko vključijo tudi učenci s posebnimi potrebami. Pouk izvajamo ob upoštevanju njihovih specifik in ga prilagajamo razvojnim danostim in zmožnostim.

Vpis

Vpis v Waldorfsko glasbeno šolo poteka predvidoma konec marca za naslednje šolsko leto. V ta namen vsako leto organiziramo roditeljski sestanek, na katerem vam podrobneje predstavimo način dela naše glasbene šole, učitelje in vodstvo ter vam odgovorimo na porajajoča se vprašanja.

Otroci se lahko vpišejo na pouk naslednjih instrumentov: violina, violončelo, kitara, oboa, prečna flavta, kljunasta flavta, klarinet, trobenta, saksofon, klavir in harmonika.

Vpis k pouku posameznega instrumenta je odvisen od želje otroka in od števila razpoložljivih mest. Zato priporočamo, da ob prvem vpisu, če je le mogoče, navedete (prioritetni) seznam želja svojih otrok; npr. dva do tri instrumente, ki si jih otrok želi igrati. Če vašega otroka zaradi zasedenosti mest na prvi izbrani instrument ne bi mogli sprejeti, bomo skupaj z vami poiskali rešitev.

Tajanje šolanja

Waldorfska glasbena šola na nižji stopnji traja 6 let (od 1. do 6. razreda), učenci pa lahko nadgradijo svoja znanja še na dvoletni višji stopnji (7. in 8. razred). 

Pouk v glasbeni šoli

Pouk v glasbeni šoli vključuje individualni in skupinski pouk. Individualni pouk instrumenta poteka dvakrat tedensko po 30 minut, skupinski pouk nauka o glasbi pa enkrat tedensko po 60 minut. Od četrtega razreda glasbene šole je dragoceno dopolnilo in nadgradnja  individualnega pouka povezovanje v komornih sestavih in orkestrih. Pouk komorne igre se praviloma izvaja enkrat tedensko po 45 minut, pouk orkestra enkrat tedensko po 90 minut, pouk zbora pa enkrat tedensko po 60 minut. Obiskovanje skupinskega pouka orkestra, zbora ali komorne igre je obvezni del predmetnika, ki se izvaja na vseh glasbenih šolah z javno veljavnim programom.

Med šolanjem ima otrok vedno tudi možnost obiskovati otroški oziroma mladinski pevski zbor.

Otroci si lahko ob prvem izberejo tudi drugi instrument, ki ga obiskujejo dvakrat tedensko po 30 min.

Strategija

Učenci na začetku šolanja spoznavajo naravo instrumenta in najprej melodije igrajo brez not, s posnemanjem. Spodbujamo jih k improvizaciji in ustvarjanju lastnih melodij. Nadaljnje delo je podprto z metodami in načini waldorfske pedagogike, ki z učenjem tehničnih in muzikalnih prvin zagotavljajo, da učenci dosegajo najmanj minimalne standarde javno veljavnega učnega načrta.

Ocenjevanje in napredovanje

V Waldorfski glasbeni šoli so ocene opisne. Učitelj instrumenta in nauka o glasbi ter drugih skupinskih predmetov ob koncu šolskega leta v opisnem spričevalu poda oceno učenčevega dela čez leto in smernice za delovanje v prihodnje. V primeru prešolanja se opisna ocena pretvori v številčno.

Učenci Waldorfske glasbene šole v naslednji razred instrumenta in nauka o glasbi napredujejo z doseženo pozitivno opisno oceno, ki jo pridobijo na letnem izpitu iz instrumenta ob koncu šolskega leta in pri zaključnem preverjanju znanja iz nauku o glasbi.

Glasbena pripravnica

Glasbeno pripravnico lahko obiskujejo učenci drugega razreda waldorfske osnovne šole. Traja eno leto in poteka v enournih (60 minut) tedenskih srečanjih. Obiskovanje pripravnice ni pogoj za vpis v glasbeno šolo.

Skladno z razvojem otroka že v obdobju pripravnice učencem razvijamo občutek za ritem in zvok ter oblikovanje fraze in melodije. Predstavimo jim instrumente, ki jih poučujemo na  šoli, te lahko tudi preizkusijo. Mnoge v tem času določen instrument navduši, drugi pa za izbor svojega instrumenta potrebujejo več časa. V pomoč pri odločitvi glasbena šola vsako leto organizira predstavitveni nastop, na katerem naši učenci zaigrajo svojim vrstnikom, bodoči učenci pa se lahko tudi informativno pridružijo uram individualnega pouka posameznega instrumenta.

Šolski nastopi in obiski prireditev

Enkrat mesečno se v okviru glasbene šole pripravljamo interne šolske nastope, ki so del pouka in otroci z njimi pridobivajo pomembne izkušnje nastopanja, ki so dragocene za življenje. V želji, da svojim učencem omogočimo široko paleto tovrstnih izkustev, se povezujemo z lokalno skupnostjo, z drugimi glasbenimi šolami in institucijami. Tako imajo naši učenci priložnost nastopati na različnih odrih.

Za obogatitev izobraževanja organiziramo ‘Oder waldorfske šole’, na katerem vsako leto nastopijo tako naši profesorji kot tudi njihovi gostje. Obisk koncertov Odra waldorfske šole je dodatna možnost za realizacijo pouka in doživljanje glasbe v živo, kar je pomembna prvina waldorfske pedagogike. Hkrati učence in njihove starše spodbujamo k obiskovanju kakovostnih glasbenih prireditev, prilagojenih otrokovi starosti, in jim nudimo raznovrstne informacije o različnih glasbenih dogodkih.

Urniki

Urnik skupinskega pouka so predvidoma znani ob koncu predhodnega šolskega leta. Urniki individualnega pouka se oblikujejo in usklajujejo ob začetku novega šolskega leta z vsakim učiteljem instrumenta. Končno obliko urnika individualnih ur pouka dorečemo skupaj s starši, upoštevajoč prostorske možnosti Waldorfske glasbene šole in učenčeve obveznosti v osnovni šoli.

Pedagoško delo in dostopnost učiteljev

Učitelji v Waldorfski glasbeni šoli se zavedamo svojega poslanstva in znanje ter osebne vrednote odgovorno delimo z vsakim, ki se vključi v naš program. Skupaj z učenci odkrivamo in razvijamo njihove glasbene potenciale in jim želimo približati lepoto univerzalnega glasbenega jezika. Podpiramo jih v iskanju lastnega glasbeno-umetniškega izraza, zato jim v skladu z njihovimi interesi omogočamo spoznavanje različnih glasbenih zvrsti – od klasike in jazza do filmske in tudi lastne avtorske glasbe.

Pogoji za dobro delo so sodelovanje otroka in učitelja, primeren instrument in sodelovanje ter podpora staršev. Otrok naj ima dovolj časa za redno obiskovanje pouka, mir in ustrezne prostorske pogoje za vsakodnevno domačo pripravo. Glasbena šola je namreč – šola.

Učitelji smo vam na voljo na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Morebitne posebne in izredne okoliščine rešujemo skupaj z vodstvom šole.

Pomoč in nasveti pri izposoji/nakupu instrumenta

Ob vključitvi v glasbeno šolo otrok potrebuje svoj instrument. Ta mora biti v brezhibnem stanju, primeren otrokovi telesno-fizični zmožnosti in hkrati tudi cenovno dostopen za starše. Le tako bo lahko otrok lažje rokoval z instrumentom in tudi hitreje napredoval.

Instrument je mogoče kupiti ali si ga izposoditi. Učitelji vam bomo ob upoštevanju vaših potreb in okoliščin svetovali in poiskali za vas najboljšo rešitev.

Nekaj instrumentov je na voljo za najem tudi na Waldorfski glasbeni šoli, podrobne informacije o tem vam bodo posredovali učitelji individualnega pouka.

Dragocena pomoč staršev

Starši lahko otroku na začetku zelo pomagajo s spodbujanjem in ustvarjanjem dobrih pogojev za domače priprave, z zanimanjem za njegov glasbeni razvoj in z vsakodnevnim stikom z glasbo.

Otroku skupaj privzgajamo delovne navade, ki jih med šolanjem ponotranji. Pri usvajanju novih vsebin lahko občasno nastopijo tudi krizna obdobja, ki jih ob ljubezni do glasbe in ob pomoči učiteljev ter vztrajnosti staršev otroci lažje prebrodijo.

Šolnina in izpis

Mesto na glasbeni šoli svojemu otroku ob začetku šolskega leta zagotovite, ko od vas prejmemo  izpolnjen in podpisan vpisni list ter pogodbo o šolnini. Izpis med šolskim letom v skladu s 14. členom Pravilnika o izvajanju pouka v glasbeni šoli ni možen. S podpisom pogodbe o plačevanju šolnine se zavežete, da boste obroke šolnine poravnavali sproti; celoten znesek šolnine je razdeljen na dvanajst mesečnih obrokov. Pogoj za napredovanje otroka v višji razred so tudi izpolnjene finančne obveznosti  staršev oziroma skrbnikov do glasbene šole.

Mesečni obrok šolnine v šolskem letu 2021/22 znaša:

50 evrov za pripravnico,

95 evrov za osnovni instrument in

70  evrov za drugi instrument.

Obiskovanje otroškega oz. mladinskega pevskega zbora in vseh orkestrov je vključeno v šolnino. Obiskovanje koncertov iz cikla ‘Oder waldorfske šole’, ki ga organizira šola, je brezplačno.

Za dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na glasbena.sola@waldorf.si ter na telefonski številki  (01) 434 55 70.

Veselimo se vašega zanimanja za vpis in vpogled v naše delo ter dobrega  sodelovanja. Samo skupaj lahko omogočimo mladim, da bodo v glasbi uživali in našli uteho na vseh poteh, ki jih prinašajo skrivnosti življenja.

Kolektiv Waldorfske glasbene šole in ravnateljica Tanja Babnik