Waldorfska šola Ljubljana je javno priznana šola, ki je že petindvajset let prisotna v slovenskem šolskem prostoru in prek svojih enot omogoča dostop do vzgoje in izobraževanja po waldorfskih načelih tudi po drugih slovenskih krajih.

Vzgojno–izobraževalni programi zavoda temeljijo na načelih waldorfske pedagogike in imajo status programov, ki so pridobili javno veljavnost, saj jih je po predhodnem mnenju Evropskega združenja Steinerjevih/waldorfskih šol (ECSWE) oz. Mednarodnega združenja waldorfskih vrtcev potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ter so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Glavni impulz, ki daje značaj vsemu delu in življenju v waldorfski šoli, je osredotočenost na naravo odraščajoče osebnosti ter celostni (integrativni) pristop k učenju in poučevanju, izvirajoč iz teh značilnosti. Ta pristop prežema tako predmetnik, učne načrte, celotno pedagoško delo, preverjanje in ocenjevanje, kakor tudi organizacijo in upravljanje šole.

Osnovni principi organizacije in pedagoškega dela v vrtcu in šoli so:

 • Šola kot učeča se skupnost, kot socialni in kulturni organizem, ki se razvija in oblikuje z vsakodnevnim delom in medsebojnim sodelovanjem
 • Skrb za sprejetost, varnost, dobro počutje in zdravje otrok, mladostnikov in učiteljev
 • Ozaveščanje pomena zdravega življenjskega sloga in spoštljivega odnosa do narave
 • Vključujoč, neselektivni pedagoški pristop, ki v okviru možnosti vključuje vse otroke in mladostnike, ne glede na spol, versko prepričanje, sposobnosti ali kompetence
 • Opazovanje in razumevanje narave razvijajočega se otroka in mladostnika, ki daje vzpodbudo in navdih za pedagoško delo
 • Celostni pedagoški pristop, ki z medpredmetnim povezovanjem razvija otrokov in mladostnikov interes za razumevanje sveta
 • Podpora in skrb za zdrav in skladen razvoj volje, čutenja in mišljenja
 • Obravnavanje istih učnih vsebin na različnih nivojih in pri različnih predmetih
 • Igra, ki v zgodnjem otroštvu spodbuja domišljijo
 • Razumevanje predšolskega otroka kot bitja, ki se uči s posnemanjem
 • Ritem in kontinuiteta v učnem procesu
 • Redno opazovanje in evalvacija otrokovega napredka pri učenju z namenom podpore njegovemu nadaljnjemu delu
 • Zaznavanje otrokovih in mladostnikovih potencialov, pojavljajočih se sposobnosti in razvijajočih se kvalitet
 • Široko in uravnoteženo izobraževanje razvijajoče se osebnosti s poudarkom na samostojnem delu
 • Učenje dveh tujih jezikov od začetka šolanja
 • Fenomenološki pristop k razumevanju sveta in znanosti
 • Celostna pedagoška predstavitev razvoja in uporabe različnih tehnologij v družbi
 • Poučevanje je umetnost
 • Mednarodno priznan okvirni učni načrt
 • Opravljena specializacija na področju waldorfske pedagogike za vse učitelje
 • Razrednik v osnovni šoli poučuje isti razred vrsto let
 • Stalen osebni in profesionalni razvoj učiteljev in strokovnega osebja
 • Pedagoški pristop, ki vključuje lokalne in kulturne posebnosti kraja šole
 • Razvoj zavesti v odnosih
 • Model upravljanja in vodenja, ki upošteva sodelovanje in kjer je odgovornost jasno in transparentno razdeljena