Waldorfska šola vpiše vsako leto samo en oddelek 1. letnika, torej 30 dijakov. Vpisni postopek poteka v istih časovnih okvirih kot na drugih srednjih šolah. K obrazcu za vpis mora kandidat priložiti:

  • svoj življenjepis,
  • razloge za vpis na našo šolo,
  • starši napišejo razloge za vpis otroka v waldorfski program.

Prijavljeni učenci so nato skupaj s starši vabljeni na razgovor. Pri vpisu upoštevamo učencev učni uspeh v osnovni šoli, interese, motivacijo za delo in razloge, zaradi katerih se želijo vpisati k nam.

Dodatne informacije o vpisu na Waldorfsko šolo Ljubljana:

vodja srednje šole: Jožica Trpin

vodja vpisa: Branka Strmole Ukmar

tajništvo šole, telefon: 01 434 55 70

e-mail: tajnistvo@waldorf.si

 

Šolnina

Slabo polovico stroškov srednješolskega izobraževanja pokriva država, zato brez šolnine šola ne more izpeljati zastavljenega programa. Izpolnjene finančne obveznosti staršev oziroma skrbnika v posameznem šolskem letu so pogoj za izvajanje programa. S šolnino šola krije večje kadrovske potrebe, saj velik del pouka (tuji jeziki, umetniški in praktični predmeti) poteka v manjših skupinah, in nabavo materiala za delo pri posameznih predmetih (predmeti umetniško-praktičnega oblikovanja, umetniški predmeti, dijaki v šoli dobijo tudi zvezke).

Informacija o šolnini feb.2024