Predmete, ki sestavljajo predmetnik osnovne šole, delimo v predmete, ki jih poučujemo v učnih obdobjih – epohah v okviru glavnih ur in potekajo praviloma vsak dan od 8.00 do 9.30 (1. razred), od 8.00 do 10.00 (2. do 4. razred) in od 8.00 do 9.55 (5. do 9. razred) ter predmete, ki jih poučujemo v rednem tedenskem ritmu, kot so npr. tuji jeziki, umetniški predmeti, ročna dela, športna vzgoja …

Predmeti, ki se poučujejo v epohah, so v tabeli označeni z zvezdico. To pomeni, da se 3 do 5 tednov zapored v glavni uri poučuje isti predmet. Pri izračunu tedenske obremenitve za učence se za te predmete uporablja povprečno število ur preko celega leta (35 tednov). Glede na potrebe posameznega razreda učitelj lahko tudi odstopi od spodaj navedenega programa in posveti posamezni snovi oz. predmetu več časa, kot je bilo načrtovano s predmetnikom, vendar ne na račun izpeljave osnovnega programa. Nerazporejene ure se razporedi na urniku kot ure ponavljanjanja. Vsebino dela pri teh urah razporeja razrednik glede na specifične potrebe posameznega razreda.

Pouk praviloma poteka s celim razredom, pri nekaterih predmetih pa so razredi deljeni v dve skupini oziroma sta v razredu hkrati prisotna dva učitelja.

Tedensko število ur na predmet 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
Predvideno št. tednov v šol. letu 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Slovenščina * 5,6 5,6 5,6 4,65 4,25 4,25 3,75 3,75 3,75
Matematika * 3,7 3,7 3,7 3,65 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Spoznavanje okolja * 2,4 2,4 2,4
Geografija * 0,9 1,2 1,2 1 1 1,1
Zgodovina * 0,9 1,8 1,5 1,75 1,75 1,75
Biologija * 1,2 1,5 1,5 1,45 1,4 1,4
Fizika * 0.9 1 1,5 1,5
Kemija * 1 1 1,9
Angleščina 1,5 1,5 1,5 3 3 3 2 2 2
Nemščina 1,5 1,5 1,5 3 2 2 2 2 2
Evritmija 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Šport 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Glasbena umetnost 1 1 1 1,5 1 1 1 1 2
Likovna umet. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ročna dela 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Lesorestvo 1 1 1 1
Religija in etika 1 1 1
Razredna ura 0,5 0,5 0,5
Nerazporejene ure 0,3 0,3 0,3 1,2 1,8 1,35 0,35
skupno tedensko število ur 22 22 22 26 26 26 30 30 30

Pribljižno tri tedne dejavnosti se vsako leto z letnim delovnim načrtom razporedi med športne, kulturne in naravoslovne dneve ter šole v naravi.

Športni dnevi Šole v naravi Naravoslovno – tehnični dnevi Kulturni dnevi
1.r 1 drsanje,
2 pohod,
1 sankanje
4 obisk kmetije in drugi dnevi 6 Mihalelovo Martinovo, pust in drugi k. dnevi
2.r 1 drsanje,
2 pohod
1 sankanje
4 obisk kmetijein drugi dnevi 6 Martinovo, pust in drugi k. dnevi
3.r 1 drsanje,
2 pohod
1 sankanje
3 obiski – poklici in kmetije 3 obiski – poklici in kmetije 4 Mihaelovo, Martinovo, pust in drugi k. dnevi
4.r 1 drsanje,
2 pohod
1 sankanje
3 delo na kmetiji (pastirski dnevi) 3 veslanje na Kolpi 3 Martinovo, pust in drugi k. dnevi
5.r 1 drsanje,
2 pohod
1 zimski ŠD
5 tek na smučeh 5 pohod Slavnik morje 4 olimpijada 3 Martinovo, pust in drugi k. dnevi
6.r 1 drsanje,
2 pohod
1 zimski ŠD
3 tabor v Ogleju 5 Od Soče do Save 3 Martinovo pust in drugi k. dnevi
7.r 1 drsanje,
2 pohod
1 zimski ŠD
5 alpsko smučanje 3 pohod geološka transv. 2 Martinovo, pust, obisk koncerta
8.r 1 drsanje,
2 pohod
1 zimski ŠD
3 pohod Pohorje 5 veslanje po Ljubljanici 2 obisk koncerta, gledališča ali opere
9.r 1 drsanje,
2 pohod
1 zimski ŠD
5 jadranje 3 naravoslovni dnevi 2 obisk koncerta, gledališča ali opere