Waldorfska šola Ljubljana v okviru programa za razvoj podeželja sodeluje kot partner v projektu Čebelarstvo za tretje življenjsko obdobje.

Naslov projekta:
Čebelarstvo za tretje življenjsko obdobje

Ukrep:
M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep:
M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Vodilni partner:
Inštitut montessori, Ulica Ferda Kozaka 49, 1000 Ljubljana

Partnerji v projektu:

 • Medikart, Čebelarstvo Damir Lovrić, Dobrova 52, 8281 Senovo,
 • Medeni Studenec & MS Carnica Queens, Ekološko čebelarstvo Metelko, Studenec 23, 8293 Studenec,
 • Ekološka kmetija in EkoDrevesnica Ocepek, Žvarulje 12, 1411 Izlake in
 • Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, 1000 Ljubljana

Odločba o pravici do sredstev:
št. 33125-10/2021/5, z dne 04. 04. 2022

Vrednost sofinanciranja:
74.989,09 evrov

Trajanje projekta:
April 2022 – marec 2024

Opis operacije:

V projektu bomo deverzificirali ekološko čebelarsko kmetijo Metelko, da razširi svoje delovanje iz pridelave hrane na področje izobraževanja o okolju in hrani. V okviru projekta bodo pripravljena neformalna izobraževanja o vključevanju starejših in otrok v aktivnosti na čebelarskih kmetijah, o tehnologijah čebelarjenja sprejemljivejših za okolje, za starejše in za dvig varnosti čebeljih pridelkov v humani prehrani. Čebelarjenje v skladno s standardi za ekološko pridelavo in v skladu s standardi biodinamičnega kmetijstva se razlikujejo po njihovem prispevku k obremenjevanju okolja in varnosti hrane v primerjavi s konvencionalnem čebelarstvom.

Pedagogika montessori se pri izobraževanju otrok osredotoča na vzgojo s poudarkom na spodbujanju samodiscipline, samospoznavanja in samostojnosti ob posebnih delovnih pripomočkih. Pri programih za starejše se osredotoča na izboljšanje kvalitete življenja, vračanje dostojanstva in vnašanje pomenljivih dejavnosti v starostnikov vsakdan.

Presečna vrednost ekološko sprejemljivejših kmetijskih praks in potrebe po vključevalnih vsebinah za osebe v tretjem življenjskem obdobju predstavlja velik potencial za razvoj izobraževalnih vsebin za katere pričakujemo, da bodo s svojo aktualnostjo, priložnost za izvajanje izobraževanja o okolju in hrani pri ekoloških čebelarjih.

S ciljem preučitve možnosti razvoja teh izobraževalnih aktivnosti pri ekoloških čebelarjih bomo na ekološki čebelarski kmetiji Metelko izobraževanja tudi poskusno izvedli. Kmetija bo vključena tudi v usposabljanje o izvajanju izobraževanja na kmetijah in bo za potrebe izvedbe izobraževanj odprla dopolnilno dejavnost.

V sklopu projekta bomo pripravili tudi izobraževanja za več ranljivih in starostnih skupin ter predstavitve oz. prenos znanja in informacij o projektu.

Cilj:

Osrednji namen projekta je preučitev možnosti razvoja, priprava izobraževanj in poskusna izvedba aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani s ciljem, da se izobraževanja v nadaljevanju izvajajo in tržijo v sklopu dopolnilne dejavnosti ekološkega čebelarstva.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

V sklopu projekta bomo pripravili izobraževanja za izvajanje na ekološkem čebelarstvu Metelko ter jih prvič tudi praktično izvedli. Izvajali bomo tudi naslednje aktivnosti:

 • Usposabljanje kmetije o izvajanju izobraževanja v obsegu 16 ur
 • Tri izobraževana za tri različne ranljive skupine
 • Izobraževanje za osebe mlajše od 15 let
 • Izobraževanje za osebe starejše od 65 let
 • Prenos znanja in informacij o projektu
 • Prenos znanja in informacij o projektu na javnem dogodku
 • Analizo izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti
 • Zunanjo evalvacijo projekta
 • Objave v medijih, v časopisu, na spletni stani in družabnih omrežjih ter
 • Informiranje preko elektronske in običajne pošte.

Rezultati:

Rezultati projekta bodo odvisni od uspešnosti in aktualnosti naslovljenih tem, ki jih bo projektno partnerstvo umestilo v pripravljena izobraževanja in praktično izvedbo. V primeru, da bodo pripravljene vsebine skladno s načrtom zanimive in aktualne bo ekološko čebelarstvo Metelko te vsebine uspešno predajal naprej in v sklopu dopolnilne dejavnosti ustvarjal novo dodano vrednost.

Pripravljavcem ukrepov in odločevalcem bo pripravljena zunanja evalvacija in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji omogočila podrobnejši vpogled v potencial dodatnih funkcij podeželja v zagotavljanju storitev in nove dodane vrednosti.

Povezava med namenom spletne strani in virom sofinanciranja:

Projekt sodelovanja med dvema zasebnima izobraževalnima institucijama in tremi kmetijami predstavlja nov model oz. pilotni primer prenosa znanja. V sklopu projekta bodo uporabljeni alternativni modeli za prenos znanja na izobraževalnih ustanovah, ki javno veljavne programe predšolske in šolske vzgoje izvajata ob delnem sofinanciranju države in delnem sofinanciranju uporabnikov. Neprecenljive izkušnje partnerjev pri izvajanju vzgoje in izobraževanja z lastnim sofinanciranjem predstavljajo dobro podlago, da bodo pripravljena izobraževanja uporabna in bodo zagotavljala trajnost rezultatov projekta.

Izbrane teme v projektnem partnerstvu in pripravljena izobraževanja bodo zagotovila enemu članu partnerstva, da v drugi polovici dvoletnega projekta z izvajanjem ustvari predvideno finančno dodano vrednost. Ob pomoči drugih dveh kmetij in izobraževalnih ustanov.

Povezavi: