Na Waldorfski šoli Ljubljana se skupaj z ostalimi enotami vključujemo v projekte Evropske unije: Erasmus+, s katerim naslavljamo mednarodna sodelovanja na področju izobraževanja in uposabljanja. S projektom Erasmus KA122 smo se osredotočali na povezovanje pouka in narave,  kreativnim oblikam poučevanja ter razvijanju socialnih kompetenc.

Naslov projekta:
Krepitev kompetenc, kreativnih učnih pristopov pri uvajanju trajnostnega razvoja in okolju prijaznih praks

Trajanje projekta:
1. junij 2022 do 30. november 2023

Cilji projekta:

Širši cilji:

 • Učencem omogočiti celostno izobraževanje osredotočeno na naravo odraščajoče osebnosti in razvoj osebnih potencialov;
 • Vzgojiti uspešne, zadovoljne, mednarodno kompetitivne posameznike, opremljene s primernimi osebnostnimi in socialnimi kompetencami;
 • Skrbeti za visoko delovno motivacijo, ohranjanje radovednosti ter krepitev volje učečih se v celostnem učnem procesu;
 • Skrbeti za nenehen strokovni in osebnostni razvoj strokovnega kadra, ki udejanja celostno zastavljen učni proces;
 • Poskrbeti za inkluzivno šolsko okolje;
 • Dati poudarek na izkustvenem usvajanju znanja;
 • Se uspešno prilagajati novim situacijam, ki jih je narekovala korona.

Ožji cilji:

 • Pridobiti nova znanja na področju gozdne pedagogike, učenja v naravi, biodinamičnega vrtnarjenja v pedagoški praksi in ročnih delih;
 • Z novimi znanji dodatno usposobiti učitelje, da bi pri učencih krepili zdrav življenjski slog, zavedanje povezanosti in soodvisnosti človeka z naravo ter veščine samooskrbe;
 • Učiteljem smo želeli omogočiti usposabljanja na področju mehkih veščin za izboljšanje medosebnih odnosov v razredni skupnosti in spodbujanja boljše vključenosti otrok s posebnimi potrebami.

Izvedene aktivnosti za doseganje ciljev:

 • sledenje na delovnem mestu:
  • waldorfska šola: Oslo Waldorf School, Norveška
  • waldorfska šola: Freie Hochschule Stuttgart
 • udeležbe na strukturiranih tečajih:
  • Enough Theory, Let’s Play! Fun Games for Developing the Whole Child v Španiji.
  • Education Outside the Classroom– Learning from sites, museums, monuments & nature, Ciper (znanja o bogastvu zgodovinske kulturne dediščine kot učilnice izven šole,
  • Creativity in teaching and training for a better motivation and behavior, Nizozemska (inovativacije za izboljšanje vedenja in motivacije učencev).
  • Outdoor recreation, Fitness and nature for a healthy lifestyle, Islandija (navdihovanje učencev na področju zdravega življenjskega stila).
  • Back to the roots, Poljska (metodika ritmov).
  • Področja gozdne pedagogike: Taking groups out-of doors), Portugalska,
  • Nature as a fantastic classroom, Švedska.
  • Inclusive Education through Arts (inkluzija)

Rezultati:

Udeleženci izobraževanj so pridobili različne kompetence:

 • širjenja kulturnih obzorij,
 • na področju razvijanja biodinamičnega vrtnarjenja, učenja zunaj učilnic, kolaborativnih metod poučevanja za spodbujanje sodelovanja prikrajšanih učencev,
 • o pomenu iger za povečanje otrokovega samozavedanja, vpliva na čustveno in socialno inteligenco in ustvarjalno izražanje,
 • o uporabi kulturne dediščine kot zunanje učilnice za bolj dinamično, zanimivo in interdisciplinarno podajanje učnih vsebin: pomenom izkustvenega učenja z izobraževalnimi programi v muzejih, arheoloških najdiščih in okoljskih centrih;
 • o inovativnih metodah za izboljšanje vedenja in motivacije učencev,
 • za navdihovanje učencev na področju zdravega življenjskega stila,
 • uporabe umetniških orodij, ritma, zvokov in tehnik sproščanja pri pouku pri vseh predmetih,
 • za vodenje izkustvenega pouka v naravi,
 • za spodbujanje kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti, pristope za vzpostavitev inkluzije in krepitev socialnih veščin,
 • na področju angleškega jezika.